Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-20%

Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska

Jurkowska-Gomułka Agata, Modzelewska de Raad Małgorzata, Kruk-Kubarska Joanna, Falandysz-Zięcik Antoni

WOLTERS KLUWER

Publikacja Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska–Polska oferuje unikatowe spojrzenie na prawne problemy dystrybucji. Najobszerniejsza część opracowania, która jest poświęcona prawu konkurencji Unii Europejskiej, stanowi tłumaczenie książki Franka Wijckmansa i Filipa Tuytschaever Vertical agreements in EU competition la...
ISBN:
978-83-81-24672-9
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-07-05
215.20 zł powiadom

-20%

Polskie prawo antymonopolowe

WOLTERS KLUWER

Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykładu akademickiego i uwag praktyki stosowania prawa antymonopolowego. Koncentrują się na unormowaniach polskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba – odwołują się do prawodawstwa i orzecznictwa Unii Europejskiej. Odniesienia do prawa unijnego zostały dokonane w niezbędnym zakresie, umożliwiający...
ISBN:
978-83-81-24908-9
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-07-05
52.00 zł powiadom

-20%

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

Lesińska Joanna, Marciniak Lidia, Piotrowska-Albin Elżbieta

WOLTERS KLUWER

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, wprowadz...
ISBN:
978-83-81-24843-3
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-07-04
39.20 zł powiadom

-20%

Ochrona danych medycznych

Jackowski Michał

WOLTERS KLUWER

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyr...
ISBN:
978-83-81-24607-1
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-07-04
95.20 zł powiadom

-20%

Pełnomocnictwo w prawie polskim

Widerski Paweł

WOLTERS KLUWER

Monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę pełnomocnictwa na gruncie polskiego systemu prawnego w ujęciu zarówno funkcjonalnym, jak i strukturalnym. Punktem wyjścia do rozważań jest umiejscowienie pełnomocnictwa w szerszej perspektywie zastępstwa. Stąd też omówienie takich instytucji prawnych jak np.: zastępstwo pośrednie, przedsta...
ISBN:
978-83-81-24636-1
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-29
127.20 zł powiadom

-20%

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

WOLTERS KLUWER

W książce zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najważniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, takie jak: - sprzedaż i nabywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, - trwały zarząd nieruchomościami, - oddanie mienia do odpłatnego korzystania, - gospodarka mieszkaniowa i socjalna, - dzia...
ISBN:
978-83-81-24658-3
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-29
159.20 zł powiadom

-20%

Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Goździk Agnieszka, Tutkaj Tomasz

WOLTERS KLUWER

Publikacja obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki prokuratorskiej. Szczególną uwagę czytelników powinny zwrócić wzory związane z nowymi instytucjami, które w os...
ISBN:
978-83-81-24644-6
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-28
127.20 zł powiadom

-20%

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

WOLTERS KLUWER

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powstających na gruncie nowej ustawy i zaproponowanie skutecznych rozwiązań uwzględniających praktykę funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. W książce zawa...
ISBN:
978-83-81-24673-6
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-28
135.20 zł powiadom

-20%

Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

Eichstaedt Krzysztof, Świecki Dariusz, Augustyniak Barbara, Kurowski Michał

WOLTERS KLUWER

Kolejne wydanie popularnego klasycznego, podartykułowego komentarza do Kodeksu postępowania karnego. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwani...
ISBN:
978-83-81-24721-4
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-28
319.20 zł powiadom

-20%

Ochrona danych osobowych w oświacie

Feliński Jarosław

WOLTERS KLUWER

W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także podstawowe terminy i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, co ułatwi przygotowanie szkoły i przedszkola do stosowania nowych regulacji wynikających z ...
ISBN:
978-83-81-24800-6
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-28
39.20 zł powiadom

-20%

Split payment Podzielona płatność

Bartosiewicz Adam

WOLTERS KLUWER

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy do...
ISBN:
978-83-81-24810-5
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-27
63.20 zł powiadom

-20%

Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych

Gregorczyk Dawid

WOLTERS KLUWER

Publikacja przedstawia kompleksową analizę pojęcia legalności w kontekście kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne. Rozważania zawarte w książce podzielono na dwie części. W pierwszej autor szeroko omawia problematykę związania administracji prawem podczas wydawania decyzji administracyjnych. W drugiej natomiast przedstawia prawne pods...
ISBN:
978-83-81-24643-9
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-26
119.20 zł powiadom

-20%

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Piskorz-Ryń Agnieszka

WOLTERS KLUWER

W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono definicje legalne zawarte w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. oraz w polskiej ustawie z 25.02.2016 r. regulującej omawian...
ISBN:
978-83-81-24646-0
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-26
79.20 zł powiadom

-20%

Wykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego

Ślifirczyk Maciej

WOLTERS KLUWER

Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z uwagi na liczne występowanie zobowiązań podatkowych oczywiste jest, że częste są nie tylko przypadki wykonywania zobowiązań podatkowych, lecz także ich niewykonywania. Występują również przypadki za...
ISBN:
978-83-81-24641-5
rok wydania:
2018
dostępne:
od 2018-06-25
119.20 zł powiadom

-20%

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych

WOLTERS KLUWER

Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020". Wśró...
ISBN:
978-83-81-24764-1
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
55.20 zł do koszyka

-20%

Ile jest nauki w nauce?

Izdebski Hubert

WOLTERS KLUWER

Książka ma charakter postdyscyplinarny. Stanowi próbę zachęcenia do refleksji nad przemianami współczesnej nauki. Zarazem jest to głos w debacie nad proponowanymi zmianami w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki. Uwzględnia zarówno aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce, w tym projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ...
ISBN:
978-83-81-24745-0
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
55.20 zł do koszyka

-20%

Stalking

Mozgawa Marek

WOLTERS KLUWER

Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego nękania) w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnymi uwzględnieniem aspektów prawnokarnych (analiza ustawowych znamion przestępstwa nękania, kwestie zbiegu przepisów, normatywne przesłanki tożsamości czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k., stalking w orzecznictwie SN). Poruszono równie...
ISBN:
978-83-81-24623-1
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
111.20 zł do koszyka

-20%

Zbiorowe prawo zatrudnienia

WOLTERS KLUWER

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono najbardziej aktualne stanowisko w kluczowych zagadnieniach dotyczących zbiorowego prawa zatrudnienia, wynikające m.in. z zaleceń wydanych przez Komitet Wolności Związkowych, wy...
ISBN:
978-83-81-24652-1
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
127.20 zł do koszyka

-20%

Prawo administracyjne dziś i jutro

Jagielski Jacek, Wierzbowski Marek

WOLTERS KLUWER

„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii dziedzina prawa ulega daleko idącej transformacji nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Coraz istotniejszą rolę odgrywają obszary do niedawna jedyni...
ISBN:
978-83-81-24581-4
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
151.20 zł do koszyka

-20%

Kodeks spółek handlowych Komentarz

Rodzynkiewicz Mateusz

WOLTERS KLUWER

Książka stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych. W publikacji uwzględniono najno...
ISBN:
978-83-81-24501-2
rok wydania:
2018
dostępne:
Tak
239.20 zł do koszyka