Regulamin sklepu
Manon.pl na Allegro


Informacje ogólne

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że niezależnym od Allegro.pl Administratorem danych osobowych Kupującego jest Studio Deszcz Łukasz Skowroński, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 554 269 61 09, właściciel marki Manon.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. Przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia czynności prowadzących do jej zawarcia na żądanie Kupującego.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w prowadzeniu jego działalności gospodarczej, w szczególności jego zleceniobiorcy, dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych, poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rozliczeniowe – biura księgowe, banki, a w razie konieczności dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów z Kupującym także kancelarie prawne i sądy.

Uprawnienia Kupującego w związku z przetwarzaniem danych

1. Kupujący ma prawo:

a) Dostępu do swoich danych osobowych.
b) Żądania ich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
c) Do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

2. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 Kupujący może wykonać kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej – na adres: sklep@manon.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Studio Deszcz Łukasz Skowroński, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.

3. Prawo do podania i odmowy podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.

Pozostałe informacje z zakresu przetwarzania danych

Dane osobowe Kupującego przechowywane są do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umów sprzedaży, dla zawarcia i wykonania których dane zostały pobrane.

Reklamacje i zwroty

Załącznikiem do Regulaminu sklepu są informacje dot. odstąpienia od umowy, znajdujące się pod adresem www.manon.pl/reklamacje-i-zwroty.html.
Manon,

ENJOY
your life!