Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Studio Deszcz Łukasz Skowroński, właściciela marki Manon.pl.

Informacje ogólne

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Deszcz Łukasz Skowroński, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 605 602 006, telefon kontaktowy: +48 605 602 006, adres e-mail: sklep@manon.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w toku zawierania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia czynności prowadzących do jej zawarcia na żądanie Użytkownika.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

1. Podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności jego zleceniobiorcy, wykonawcy, przedstawiciele.
2. Dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych, poczty e-mail, serwisu IT.
3. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
4. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rozliczeniowe – biura księgowe i banki.
5. Kancelarie prawne, sądy – w razie konieczności dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów z Użytkownikiem.

Uprawnienia użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

1. Użytkownik ma prawo:

a) Dostępu do swoich danych osobowych.
b) Żądania ich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
c) Do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

3. Niezależnie od uprawnień opisanych w pkt. 1-2, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1-2 Użytkownik może wykonać kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej – na adres: sklep@manon.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej Administratora: Studio Deszcz Łukasz Skowroński, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.

Prawo do podania i odmowy podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia:

1. Udzielenie informacji lub odpowiedzi na zapytanie Użytkownika – gdy chodzi o dane podawane za pomocą formularza kontaktowego.

2. Zawarcie i wykonanie umowy – gdy chodzi o dane podawane w związku ze składaniem zamówień.

Pozostałe informacje z zakresu przetwarzania danych

1. Dane osobowe Urzytkownika przechowywane są do czasu.

a) Upływu przedawnienia roszczeń z umów, dla zawarcia i wykonania których dane zostały pobrane.
b) Skutecznego wniesienia sprzeciwu – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

2. Dane osobowe Użytkownika nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

3. Dane osobowe Urzytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres sklep@manon.pl.
Dane ostatniej modyfikacji: 15 stycznia 2021.
Manon,

ENJOY
your life!