Księgarnia internetowa Manon
koszyk jest pusty

Kategorie

-15%

Technologia w ochronie penitencjarnej

Tomaszewska-Michalak Magdalena redakcja naukowa, Jędrzejak Krzysztof

DIFIN

Opracowanie zawiera szereg artykułów odzwierciedlających współczesne potrzeby lub problemy służb ochrony, a także gotowe propozycje ich rozwiązania. Czytelnik może zapoznać się z socjologiczną stroną stosowania techniki w ochronie obiektów, istotą realizowania ochrony dynamicznej, zarysem powstania grup interwencyjnych Służby Więziennej oraz met...
ISBN:
978-83-80-85405-5
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
40.80 zł do koszyka

-15%

Resocjalizacja nieurojona

Stępniak Piotr

DIFIN

Monografia zawiera odważną, bezkompromisową ocenę stanu polskiej myśli resocjalizacyjnej, która koncentruje się na tym, czego w więzieniu, szerzej w resocjalizacji, osiągnąć nie można. Pokazuje jej płytkość i schematyzm. Ma ona zatem uaktualnić tę myśl o nowe idee, sprowokować do dyskusji nad wątłością nauki uniwersyteckiej. W książce zawarto...
ISBN:
978-83-80-85257-0
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
63.75 zł powiadom

-28%

Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych

Jaworska Anetta

IMPULS

Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to […] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego. […] Publikacja jes...
ISBN:
978-83-80-95174-7
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
28.81 zł do koszyka

-18%

Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologi

C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.

"Jest to, bez wątpienia, monografia, na którą składają się opracowania licznej grupy Autorów – młodych kryminologów, dotycząca tytułowej problematyki. Co oczywiste, zbadane zostały wybrane zagadnienia, gdyż przedstawienie całej problematyki wymagałoby opracowania liczącego, być może, nawet nie tylko kilkanaście, lecz kilkadziesiąt tomów. (...) ...
ISBN:
978-83-25-59006-2
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
97.58 zł do koszyka

-16%

Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej

Becker-Pestka Daria

CeDeWu Sp.z o.o.

Problematyka książki dotyczy opieki szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej. Mimo zapisów w polskim ustawodawstwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają kompleksowych rozwązań. Aby wypracować najlepsze rozwiązania w zakresie opieki nad dzieckiemz rodziny patologicznej konieczne jest dokonanie analizy zjawiska zarówno z punktu wi...
ISBN:
978-83-75-56939-1
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
45.36 zł do koszyka

-15%

Współczesne modele i strategie resocjalizacji

DIFIN

Każdy w swoim życiu styka się ze zjawiskami patologii społecznej. Warto zauważyć, że istnieje szereg publikacji koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach. Niniejsza książka jest próbą zbudowania pomostu pomiędzy teorią a praktyką resocjalizacyjną. Zakłada wskazanie nowych kierunków badawczych i metodycznych. Publikacja skie...
ISBN:
978-83-80-85324-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Brak
51.00 zł powiadom

-15%

Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń

Klaus Witold

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Książka Witolda Klausa jest niezwykle interesującą próbą przedstawienia problemu przemocy domowej wobec kobiet z perspektywy multikulturowej. Próbą zdecydowanie udaną. Książka zawiera nie tylko opis problemu, lecz także jego uwarunkowań i konsekwencji. Autor wykazuje również jak skomplikowanym zagadnieniem jest stworzenie systemu skutecznej reak...
ISBN:
978-83-73-83854-3
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
35.70 zł do koszyka

-5%

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie / 7 Rozdział 1 Patologia społeczna – próba wyjaśnienia istoty problemu Małgorzata H. Kowalczyk 1.1. Wprowadzenie / 13 1.2. Norma a patologia / 15 1.3. Pojęcie patologii społecznej / 18 1.4. Patologia społeczna a dewiacja społeczna / 26 1.5. Rola zachowań patologicznych i dewiacyjnych w społeczeństwie / 34 1.6. Źródła ...
ISBN:
978-83-23-13698-9
rok wydania:
2017
dostępne:
Tak
28.50 zł do koszyka

-15%

Socjoterapia dzieci i młodzieży

Żak Wydawnictwo Akademickie

Socjoterapia łączy osiągnięcia współczesnej psychologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii, kryminologii w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi problemy wychowawcze. W tej monografii zbiorowej specjaliści – naukowcy praktycy oraz terapeuci, nauczyciele – prezentują sposoby diagnozowania i pomysły praktyczne warsztatów socj...
ISBN:
978-83-65-23106-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
33.92 zł do koszyka

-17%

Psychologia penitencjarna

Beata Pastwa-Wojciechowska, Mieszyczław Ciosek

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz mechanizmów postępowania, drugi odnosi się do oceny zgodności zachowania człowieka z normami prawa. Perspektywy te spotykają się i wzajemnie przenikają w procesie postępowani...
ISBN:
978-83-01-18293-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
65.57 zł powiadom

-17%

Diagnoza w resocjalizacji

Wysocka Ewa

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Książka prezentuje główne stanowiska teoretyczne i problemy praktyczne w postępowaniu diagnostycznym. Formułuje podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnozowania w resocjalizacji, wraz z opisem modeli diagnozowania, specyficznych trudności, dylematów i zasad diagnozowania w przypadku tzw. "zjawisk trudnych". Przedstawia podstawowy warszt...
ISBN:
978-83-01-15516-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
48.97 zł do koszyka

-17%

Patologie społeczne

Pospiszyl Irena

PWN Wydawnictwo Naukowe S.A.

Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści rasizm, terroryzm samobójstwa uzależnienia alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard patologie seksualne prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografi...
ISBN:
978-83-01-15327-4
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
57.27 zł do koszyka

-27%

Dzieci ulicy w Polsce i na świecie

Adamczyk Barbara

WAM

Praca Barbary Adamczyk stanowi użyteczne dzieło naukowo-poznawcze i podstawę działań profilaktyczno-metodycznych. Autorka z dużym znawstwem dokonuje analizy wspólnych cech dzieci ulicy oraz ich zachowań dewiacyjnych i przestępczych. Posiłkuje się analizą dużego zestawu treści z literatury polskiej, angielskojęzycznej i francuskojęzycznej, przyta...
ISBN:
978-83-27-71233-2
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
50.37 zł powiadom

-5%

Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach

Szczepkowski Jacek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach" opisuje program resocjalizacji, którego założenia opierają się na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (ang. Solution Focused Approach), realizowany w warunkach Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu. Zastosowanie tego modelu w pracy z młodzieżą oznacz...
ISBN:
978-83-23-13574-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
43.70 zł do koszyka

-27%

Profilaktyka społeczna

Kmiecik-Jusięga Karolina, Laurman-Jarząbek Edyta

WAM

Przedłożony materiał uważam za niezwykle cenny, bowiem w ostatnich latach niewiele się pojawiło publikacji uwzględniających perspektywę badawczą profilaktyki społecznej. Zakres problemów jest tak szeroki, że zawarte zagadnienia nie powielają się, a w tym przypadku uzupełniają i poszerzają dotychczasowe obszary. Eksponowane problemy oraz wynikają...
ISBN:
978-83-27-71272-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
28.47 zł powiadom

-15%

Narkotyki i dopalacze

Aspra

Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię, wybitny znawca tematyki uzależnień, z ogromną determinacją, systematycznie prowadzi badania empiryczne i prezentuje problematykę narkotykową, dopalaczy...
ISBN:
978-83-75-45718-6
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
41.65 zł do koszyka

-13%

W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej

Węgliński Andrzej, Kuziora Grażyna

UMCS

Recenzowana praca jest bardzo dojrzałym studium badawczym uwzględniającym wszystkie elementy algorytmu metodologicznego. Zasadniczym celem eksploracji empirycznej było dokonanie analizy autopercepcji bezpośrednich oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów w pracy z dozorowanymi zróżnicowanymi cechami asocjalności i stopniem uzależnienia od...
ISBN:
978-83-77-84879-1
rok wydania:
2016
dostępne:
Tak
31.06 zł do koszyka

-15%

Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej

Michel Małgorzata

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Małgorzata Michel stawia sobie za cel „zaprezentowanie zjawiska specyfiki wykluczenia społecznego w przestrzeniach miejskich poprzez badanie symboli i inskrypcji pozostawionych na murach przez dzieci ulicy i członków gangów młodzieżowych, […] które są niezbywalnym elementem prowadzonych w przestrzeniach miejskich »gier ulicznych« w wykluczenie s...
ISBN:
978-83-23-34152-9
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
39.27 zł powiadom

-10%

Więzienne macierzyństwo studium socjopedagogiczne

Matysiak-Błaszczyk Agata

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Przedmiotem monografii jest praktyka odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety z małymi dziećmi. Stanowi ją i określa społeczna obecność matek pozostających w fazie aktywnego macierzyństwa w instytucji totalnej, jaką jest zakład karny. Codzienność doświadczania świata przez dziecko ma swój początek w warunkach więziennych. Podjęta w mono...
ISBN:
978-83-23-23045-8
rok wydania:
2016
dostępne:
Brak
32.40 zł powiadom

-27%

Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne osób o psychopatycznej strukturze osobowości.

Nowakowski Krzysztof

WAM

Celem prezentowanych badań było poszukiwanie mechanizmu umożliwiającego psychopatom skuteczne manipulowanie i wykorzystywanie otoczenia społecznego pomimo przejawianych nieprawidłowości procesów emocjonalnych... Uzyskane przez Autora wyniki mają znaczące poznawcze implikacje: przemawiają przeciwko założeniu o występowaniu zgeneralizowanego de...
ISBN:
978-83-27-71008-6
rok wydania:
2015
dostępne:
Brak
22.92 zł powiadom